Conference Publication Details
Mandatory Fields
Robinson, N
XII mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya po problemam razvitiya ekonomiki i obshchestva
Regime building versus state building in post-communist Russia: explaining the drive to modernization and its weaknesses
2012
Published
1
()
Optional Fields
Ye. Yasin
199
205

Regime building versus state building in post-communist Russia: explaining the drive to modernization and its weaknesses’ in Ye. Yasin (ed.) XII mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya po problemam razvitiya ekonomiki i obshchestva, Moscow: Izdatel’skii dom Vyshei shkoly ekonomiki, vol.2, 2012, 199-205.

Grant Details