Peer-Reviewed Journal Details
Mandatory Fields
Hong Wei, Zhipeng Li, Xiaorui Tian, Zhuoxian Wang, Fengchi Cong, Ning Liu, Shunping Zhang, Peter Nordlander, Naomi J. Halas, and Hongxing Xu
2011
Nano Letters
Quantum dot-based local field imaging reveals plasmon-based interferometric logic in silver nanowire networks
Published
()
Optional Fields
11
471
475
Grant Details